Rigid PCB – Tech Spec

特征 性能
层数 1层〜12层
成品尺寸最大限度 500 mm x 700 mm
铜厚 0.5 oz ~ 5.0 oz
板厚最小限度 16 mil / 0.40 mm
板厚最大限度 200 mil / 5.00 mm
线距最小限度 3 mil / 0.076 mm
线宽最小限度 3 mil / 0.076 mm
孔径最小限度 3 mil / 0.076 mm
芯片厚度最小限度 4 mil / 0.10 mm
纵横比 8:1
阻抗控制 50 ohm ±8%
HDI建设
碳墨
树脂塞孔
可剥离胶
电镀填孔